Job Openings

Current Openings:

Part-time Circulation Associate

The City of South Sioux City, NE will accept applications for the position of Circulation Library Associate until the position is filled. Duties will be in accordance with the job description as set forth and available for review in the Clerk’s office. A City required application form, job description, may be obtained at the City Clerk’s Office or www.southsiouxcity.org. Submit City application form to City Clerk, South Sioux City Hall, 1615 1st Avenue, South Sioux City, NE 68776. The City of South Sioux City, NE is an Equal Employment Opportunity Employer.

Maktabadaha Adeegyada ee wakhti-dhiman Xiriiriyaha Laybareeriga

Magaalada South Sioux City, NE waxay aqbali doontaa codsiyada booska Xiriiriyaha Laybareeriga ilaa booska la buuxinayo. Waajibku waxay ahaan doonaan si waafaqsan sharaxaadda shaqada sida loo dejiyay oo diyaar u ah in dib loogu eego xafiiska karraaniga. Foomka codsiga ee magaaladu u baahan tahay, sharaxaadda shaqada, waxa laga heli karaa xafiiska karraaniga magaalada ama www.southsiouxcity.org. U soo gudbi foomka codsiga Magaalada: Karraaniga Magaalada, South Sioux City Hall, 1615 1st Avenue, South Sioux City, NE 68776. Magaalada South Sioux City, NE waa loo shaqeeyaha Fursadaha Shaqo ee loo siman yahay.

Puesto de asociado/a bibliotecario/a

La ciudad de South Sioux City, NE está aceptando aplicaciones para el puesto de asociada/o de biblioteca hasta que la posición este ocupada. Los deberes serán en acuerdo con la descripción de trabajo expuesta y disponible para revisión en la oficina de empleados. La aplicación requerida y la descripción del trabajo pueden ser obtenidas en la oficina de empleados o en el sitio www.southsiouxcity.org. Envie su aplicación al: City Clerk, South Sioux City Hall, 1615 1st Avenue, South Sioux City, NE 68776. La ciudad de South Sioux City, NE es un Empleador de Igualdad de Oportunidades.

Click here to apply online

Click here for full job description


Contact Us

In this Department

More Information